Modele szoku kulturowego

Frédéric C. Godart, William W. Maddux, Andrew V. Shipilov, Adam D. Galinsky, Fashion with a Foreign Flair: expériences professionnelles à l`étranger faciliter les innovations créatives des organisations, (W:) Academy of Management Journal, VO. 58 NR 1, 2014, Str. 195-220. Podczas Badań nad międzynarodową kadrą rozpatruje się DWA podejścia, które dotyczą wpływu czynników kulturowych na pracę menadżerów. Szok kulturowy jest à ZJAWISKO zachodzące na styku Kultur polegające na zderzeniu wpojonych przejawów Kultury z nowym otoczeniem. Przejście tej Fazy procesu Miedzykulturowe Umożliwia wypracowanie wielokulturowej tożsamości i Umiejętności funkcjonowania w kilku kulturach (WG adlera). ZJAWISKO wymieniane jest przede wszystkim w kontekście procesów dostosowawczych występuj w grupach emigrantów je przesiedleńców.

[1] Oberg wskazał na Sześć głównych aspektów szoku kulturowego Mianowicie: po powrocie do kraju étudiant Może przeżyć tzw. szok popowrotny. Jest wynikiem spotykanych w kulturze przyjmującej trudności, a istotą Tego zjawiska sprawie się doświadczanie negatywnych emocji, które się kumulują i przez to owocują pogorszeniem Ogólnego samopoczucia i satysfakcji z codziennego życia. Co za tym idzie niesie szkody całkowitemu funkcjonowaniu człowieka. DWM Współpracuje z psychologiem, qui jest wsparciem dla studentów Polskich je Zagranicznych przebywających na wymianie Erasmus +. Jeśli Zajdzie Taka potrzeba, psychologi pomaga studentom w formie mailowej lub też podczas indywidualnych spotkań. Kontakt: counselling@erasmus.umk.pl Oberg wymienia Cztery Fazy procesu Miedzykulturowe kulturowej: ● miesic Miodowy-jest à ETAP fascynacji maintenant Kultur. Jestemy wówczas zazwyczaj grzeczni i uprzejmi dla napotykanych “obcych”, w których niemal Wszystko NAS zachwyca. Jeeli NAS wyjazd jest na tyle Krótki, e Koczy si na tym ETAPIE, dowiadczamy wycznie miych stron podróowania, Wracamy do Domu z pozytywnym obrazem kraju NAS goszczcego oraz jego mieszkaców i Tak te si o nich wypowiadamy.

● szok kulturowy – na tym ETAPIE zaczynamy boryka si z prawdziwymi warunkami ycia na obczynie, co powoduje bardzo silne reakcje stresowe. W wyniku Tego MOG Pojawi si wrogie i agresywne zachowania w spółdzielniach do kraju goszczcego. Bardzo Duy wpyw na t sytuacj Maja kopoty jzykowe. Za ze samopoczucie i frustracje osoby przechodzce Ten ETAP obwiniaj zazwyczaj swoich gospodarzy, których postrzegaj stereotypowo szukajc wsparcia w rodakach i znajomych spoza Kultury jawicej si w tym momencie jako “wroga”. ● oywienie – Ten ETAP wie si z Popraw Ogólnego Stanu osoby goszczcej. Znajomo jzyka jest ton est proche lepsza, revient te utracona na poprzednim ETAPIE wiara w siebie i moliwo poradzenia sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach bez wsparcia ze strony innych. WCI oczywicie pojawiaj si pewne trudnoci, radzimy sobie Jednak z Nimi, czujemy si silniejsi, wraca Nam Dobry nastr, Poprawia si te nasza opinia o gospodarzach. ● dopasowanie-ma Ono Miejsce wówczas, Gdy zaczynamy akceptowa obyczaje kraju goszczcego, jego wartoci, normy, obyczaje i odbiera je po prostu jako Inny sposób ycia, co nie Znaczy e gorszy. Znikaj irracjonalne LKI, stajemy si pewnymi siebie, efektywnie dziaajcymi Ludmi. Jeli na tym ETAPIE zdecydujemy si powróci ne ojczyzny, moemy nawet tskni za krajem, qui opucilimy.

Zdaniem autora powysjay typologii niewtpliwie pomocna w zneutralizowaniu dziaania szoku kulturowego MOE par znajomo jzyka ne którego Autor przywizuje wyjtkowe znaczenie jako ne podstawowego systemu komunikacji. Biego w posugiwaniu si NIM sprawia, e czujemy si bardziej pewni siebie, un otoczenie Wydaje si par bardziej zrozumiaym. Bardzo istotne jego Zdaniem s te Kontakty towarzyskie oraz przyjanie. Rodacy, którzy Wczeniej Mieli podobne naszych problemy MOG udzieli Nam wielu cennych RAD, które MOG pomóc Nam powróci do Stanu równowagi.